Reklamační řád

Tento Reklamační řád pro spotřebitele (dále jen „reklamační řád“) upravuje způsob a podmínky reklamace vad zboží zakoupeného spotřebitelem prostřednictvím on-line obchodu E-předškoláci podnikatelky:

Mgr. Lenky Rybáčkové, K Vořechu 1631, 295 01, Mnichovo Hradiště

IČ: 05210950

není plátcem DPH

zapsané v živnostenském rejstříku vedeném Magistrátem města Mladá Boleslav

č.j. ObŽÚ/U5275/2016ÚKRA

adresa pro doručování: Mgr. Lenka Rybáčková, K Vořechu 1631, 295 01, Mnichovo Hradiště

telefonní číslo: 728 218 052

kontaktní e-mail: info@e-predskolaci.cz

 

Za jaké vady zboží odpovídáme?

 • Jako prodávající odpovídáme za to, že vám bylo dodáno to zboží, které jste si objednali, a že zboží při převzetí nemá vady. To znamená, že zboží při převzetí zejména:
 • Odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem.
 • Je vhodné k účelu, pro který jej požadujete a s nímž jsme souhlasili.
 • Je dodáno s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití.

Neodpovídáme za vady, které se na zboží vyskytnou až po jeho převzetí.

Dále odpovídáme, že zboží vedle ujednaných vlastností:

 • je vhodné k účelu, k němuž se věc tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem;
 • množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem věcí téhož druhu, které můžete rozumně očekávat, a to i s ohledem na naše veřejná prohlášení, zejména reklamou nebo označením;
 • je dodáno s příslušenstvím, včetně obalu a jiných pokynů k použití, které můžete rozumně očekávat;
 • odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které jsme vám poskytli před uzavřením smlouvy.
 • Nad rámec zákonné doby pro spotřebitele pro vytknutí vady neposkytujeme žádnou záruku za jakost.

 Za vadu zboží nelze považovat rozdílnost odstínů barev ve skutečnosti a na elektronických zobrazovacích zařízeních. Pokud zboží neodpovídá vaší představě, máte právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží v souladu s článkem 6 Všeobecných obchodních podmínek.

 

Jaká je záruční doba?

  • U nepoužitého spotřebního zboží může kupující vytknout vadu, která se na věci projeví v době dvou let od převzetí zboží, není-li na webovém rozhraní, v dokumentech přiložených ke zboží nebo v reklamě stanovena delší záruční doba.
  • V případě, že vám bude zboží vyměněno či opraveno, na nové zboží, resp. vyměněné součástky a náhradní díly, neběží nová doba. Doba pro vytknutí se však v takovém případě prodlužuje o dobu, po kterou jste nemohli kvůli vadě zboží užívat, tj. zejména o dobu, po kterou je zboží v opravě.

 

 Jaká práva z vadného plnění máte?

Vaše práva z vadného plnění se řídí občanským zákoníkem, zejména § 2099 až 2117, a také § 2165 až 2174b. Ustanovení o právech z vadného plnění se nepoužívají.

V souladu s výše uvedeným ustanovením vám náleží zejména následující práva:

 

a) Výměna zboží

Výměnu zboží v důsledku existence vady pro převzetí zboží můžete požadovat vždy, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s opravou věci nepřiměřeně nákladný, to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by věc měla bez vady, a to, zda může být vada odstraněna opravou bez značných obtíží pro kupujícího.

 

b) Sleva z kupní ceny

Pokud při převzetí zboží existovala na zboží vada můžete požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny, pokud:

 • Jsme vady odmítli odstranit nebo jsme je neodstranili v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího.
 • Nejsme schopni odstranit vadu, pro kterou nemůžete zboží řádně používat, nebo nejsme schopni zboží s touto vadou vyměnit.
 • Zboží nemůžete řádně používat pro opakovaný výskyt vady po opravě (výskyt téže vady po jejích alespoň dvou předcházejících opravách).
 • Vada je podstatným porušením smlouvy.
 • Na zboží se vyskytne větší počet vad (současný výskyt alespoň tří odstranitelných vad, z nichž každá brání řádnému užívání zboží).
 • Z našeho prohlášení či z okolností je zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době (nejpozději do 30 dnů od uplatnění reklamace) nebo bez značných obtíží pro kupujícího.

Přiměřená sleva se určí jako rozdíl mezi hodnotou věci bez vady a vadné věci, kterou kupující obdržel.

 

c) Vrácení peněz (odstoupení od smlouvy)

Vrácení peněz můžete požadovat pouze za předpokladu, že:

 • Dodání vadné nebo nekompletní věci z naší strany zakládá podstatné porušení smlouvy.
 • Nejsme schopni odstranit vadu, pro kterou nemůžete zboží řádně používat.
 • Na zboží se vyskytne větší počet vad (současný výskyt alespoň tří odstranitelných vad, z nichž každá brání řádnému užívání zboží).
 • Nedodržíme lhůtu pro vyřízení reklamace/nezjednáme nápravu do 30 dnů od uplatnění reklamace.

 

 • Podmínkou pro výměnu zboží nebo vrácení peněz (odstoupení od smlouvy) je, že vrátíte věc v tom stavu, v jakém jste ji obdrželi. Výjimkou jsou případy, kdy:
 1. Došlo ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci.
 2. Jste použili věc ještě před objevením vady.
 3. Jste věc prodali ještě před objevením vady, spotřebovali ji, anebo pozměnili věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátíte nám, co ještě vrátit můžete, a dáte nám náhradu do výše, v níž jste měli z použití věci prospěch.

 

Kdy nelze práva z vadného plnění uplatnit?

Práva z vadného plnění vám nenáleží, pokud:

 • Vada se na věci vyskytla až po jejím převzetí.
 • Jste vadu sami způsobili.

Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se dále nevztahují na:

 • Opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním.
 • Věci prodané za nižší cenu – pouze ve vztahu k vadě, pro kterou byla nižší cena sjednaná.
 • Věci, vyplývá-li to z jejich povahy.

 

Jak postupovat při reklamaci?

Reklamaci u nás uplatněte bez zbytečného odkladu od zjištění vady.

Reklamace přijímáme v našem sídle. Pro co nejrychlejší vyřízení reklamace a s ohledem na povahu námi nabízeného zboží doporučujeme využít zejména kontaktní e-mail.

Doporučený postup při reklamaci:

Pro rychlejší vyřízení nás o reklamaci můžete předem informovat telefonicky, e-mailem či písemně.

 • Zároveň je vhodné nás informovat o tom, jaké právo z vadného plnění jste si zvolili, tedy zda máte v souladu s tímto reklamačním řádem zájem slevu z kupní ceny, výměnu zboží vrácení peněz, popřípadě další práva v souladu s tímto reklamačním řádem a občanským zákoníkem.
 • Pro usnadnění postupu je vhodné přiložit doklad o zakoupení zboží či daňový doklad – fakturu, byla-li vystavena, nebo jiný dokument prokazující koupi zboží, spolu s popisem vady a návrhem na způsob řešení reklamace.

Nesplnění některého z výše uvedených kroků nebo nepředložení kteréhokoliv z výše uvedených dokumentů nebrání kladnému vyřízení reklamace dle zákonných podmínek.

Okamžikem uplatnění reklamace je okamžik, kdy nám byl oznámen výskyt vady.

Při uplatnění reklamace vám vydáme písemné potvrzení, které obsahuje datum uplatnění reklamace, co je obsahem reklamace, jaký způsob vyřízení reklamace požadujete a také vaše kontaktní údaje pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace.

Reklamace včetně odstranění vady vyřizujeme nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se s vámi v konkrétním případě nedohodneme na lhůtě delší. Ohledně vyřízení reklamace, včetně jejího způsobu, vás budeme v této lhůtě informovat.

Pokud zvolíte právo, které vám nemůže být z objektivních důvodů přiznáno (zejména u neodstranitelných vad nebo v případě výměny zboží, která není možná), budeme vás neprodleně kontaktovat. V takovém případě můžete zvolit jiné právo v souladu s tímto reklamačním řádem.

Vyřízení reklamace vám vydáme potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

 • V souladu s občanským zákoníkem máte právo na úhradu účelně vynaložených nákladů při uplatnění reklamace zboží. Vezměte na vědomí, že právo na úhradu těchto nákladů musíte uplatnit do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu.

 

Tento Reklamační řád je platný a účinný od 7.3.2023